สารานุกรมไทย


Thai
วัดพระธรรมกาย
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
อินโดแปซิฟิก
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ลานพระบรมรูปทรงม้า
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ
วัดไชยวัฒนาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดร่องขุ่น

Founder : Alex Neumann
The Encyclopedia of Yizuo College is a non-profit project that is dedicated to creating a multilingual knowledge base platform for readers to learn languages, sciences, cultures and history of various countries. It advocates the spirit of learning, service, dedication, open source, and enterprising, and promotes the content created or excerpted by everyone to exchange and share with people from all over the world on our platform. At present, the content of the encyclopedia is far from reaching the breadth and depth expected by readers. This is what we expect. Everyone can join hands and work hard for our bright future. As the founder of Yizuo Academy, I would like to sincerely thank the leaders, sponsors and readers who support and support our work in front of and behind the scenes, and sincerely welcome your valuable comments. The Encyclopedia project is a set of application software independently designed and developed by us, with completely independent intellectual property rights. Its improvement and development adhere to the principles of autonomy, voluntariness, and freedom. The development, entry, and proofreading work are all done outside of work. Some of the inappropriate or even incorrect content has not been deleted or corrected in time. We sincerely apologize for this. If you find anything inappropriate in the content during use, please write to us for criticism and correction. In order to make the Yizuo Academy's project better serve the people all over the world, we are interested in looking for investors, collaborators, editors and sponsors in various forms. Welcome to contact us at any time. The Encyclopedia of Yizuo Academy has prepared a multilingual platform for everyone in software development, and it has not yet been fully open to the public.At the current testing stage, we temporarily open German-Chinese, Chinese-German, Arabic, Chinese, French, German, English, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese database for everyone.